Moderna Bar

 

Fredagar  17.00 - 23.00
Vi serverar alltid en enklare gryta med tillbehör.

 

Moderna Bar

STOCKHOLM 25 APRIL 2014 KL 17–01 OBS!

Kl 17 M&M: Normalcy Bar/svenska

Länk till mer information:

http://www.kkh.se/index.php/en/about-kkh/news/2226-normalcy-2014

 

Allt är möjligt på Normalcy Bar! Vi välkomnar dig att vara med på en klubbkväll i normalitetens tecken med normal musik, normala interventioner och normala brott

mot den symboliska ordningen. Vänta det oväntade på Normalcy Bar: ett välvilligt övertagande av haven, himlarna och de elektromagnetiska spektrumen, som slutar i ett M

hej då, ett M tack så mycket och M lycka till!

 

Performances och interventioner av bland andra:Klas Eriksson, Cecilie Hundevad Meng och Fredrik Fermelin, Mare Liberum (Jens Evaldsson, Lisa Gideonsson, Marja Knape och

Gustaf Londré), Joanna Nordin, Isabel Löfgren ochPer Hüttner, Weld.

 

Aj, Aj, Aj (I, I, I) av Weld: “Aj, Aj, Aj eller på engelska I, I, I är en pågående, deltagande, trans, spekulativ ljudinstallation för många röster. I självförverkligandets

tidsålder, mig jag själv och jag, jakten på subjektivitet. En önskan om ökad förståelse. Att släppa taget om sig själv i det kollektiva. I schizofrenin hos dessa samtidigt rastlösa sinnen.”

 

Ö – En Skärgårdsodyssé av Isabel Löfgren ochPer Hüttner: ”Till Normalcyprojektet kommer vi bygga en piratradiostation på Mare Liberums flottar. Som en anspelning på Radio Nord, ett piratradioskepp ankrat i skärgårdens utkant i slutet av 60-talet, kommer vi att sända ljud- och textverk som berättar något om expeditionen till den förlorade ön. En vattensymfoni, ett upphittat radionyhetsprogram från Andra Världskriget, en dialog mellan kaptenen och en besättningsmedlem från Ö-båten är några exempel på vad lyssnarna kommer få höra i radiovågorna.”

 

The Normalcy Project är ett samarbete med Kungliga Konsthögskolan.

 

Länk till programmet för nedladdning (PDF):

http://www.kkh.se/images/stories/normalcy/Normalcy.pdf

 

 

 

 

Kl 17 M&M: Normalcy Bar/engelska

 

Everything goes at the Normalcy Bar! We welcome you to take part in the Normalcy club night at Moderna Museet with normal music, normal interventions and normal interruptions of the symbolic order. E xpect the unexpected at Normalcy Bar: a friendly take-over of the

sea, the skies and the electromagnetic spectrum, ending with a M good bye, a M thank you, a M welcome and a M good luck!

 

Performances and interventions by, among others:Klas Eriksson, Cecilie Hundevad Meng and Fredrik Fermelin, Mare Liberum (Jens Evaldsson, Lisa Gideonsson, Marja Knape and Gustaf Londré), Joanna Nordin, Isabel Löfgren andPer Hüttner, Weld.

 

I, I, I (Aj, Aj, Aj) by Weld: “I, I, I or pronounced in Swedish Aj, Aj, Aj is a durational, participatory, trance, speculative sound installation for many voices.

In the age of self-fulfillment, me myself and I, the hunt for subjectivity. In the wish for a larger understanding. In the letting go of oneself for the collective mind. In the schizophrenia of these simultaneously unrestful minds.”

 

Ö—An Archipelago Odyssey by Isabel Löfgren andPer Hüttner: “For the Normalcy project, we will build a pirate radio station on the floats of Mare Liberum. As an allusion to Radio Nord, a pirate radio station boat anchored on the edge of the archipelago in the late 60s, we will broadcast sound and text artworks that tell about the actual expedition to the lost island. A water symphony, a found radio newsreel from World War II, commercials from Radio Nord, a dialogue between the captain and a crew member of the Ö boat are examples

of what listeners will catch on the airwaves.”

 

The Normalcy Project is a collaboration with The Royal Institute of Art.